Onderstaande verhalen zijn geschreven door patiënten, die behandeld zijn in Medisch Centrum Hirudo, met de bedoeling hun ervaring met u te delen. Misschien kunt u zich in één van deze verhalen herkennen.

Verhalen van onze patiënten.

Multiple Sclerose en Hirudo Therapie, november 2014.

In de herfst van 2012 kreeg ik (Herman Boddeke, 46 jaar) de diagnose Multiple Sclerose (R.R.). Er volgde een periode van grote onzekerheid waarin een aantal exacerbaties (aanvallen) optraden die vooral mijn rechterbeen en –voet aantastten. In januari 2014 kreeg ik een hevige aanval die op mijn rechter arm en -hand veel schade aanrichtte. Daarvoor kreeg ik een kuur van Prednison. Met het dieet van Swank/Jellinek, veel vitamine D en kalktabletten (Jellinek), probeerde ik verdere verslechtering te voorkomen.

Bij mijn vader (bioloog/parasitoloog) en mij kwam de vraag op of Hirudo Therapie ook bij MS effectief zou kunnen zijn. Immers, Hirudo Therapie heeft zijn nut meer dan bewezen bij een opmerkelijk wijde reeks van specifieke klachten, variërend van neurologische aandoeningen zoals migraine, tot puur fysieke schade zoals sportblessures. Zou Hirudo Therapie dan niet heilzaam kunnen werken bij MS, een neurologische aandoening met ernstige fysieke gevolgen ?

Deze vraag werd gesteund door twee artikelen op Internet. Een algemeen, positief artikel over Hirudo Therapie in de Yale Journal of Medicine & Law (2011) en een meer specifiek artikel in de( Engelse) Telegraph van februari 2008, onder de titel “Leeches offer MS hope”. Dit stuk was gebaseerd op onderzoek aan muizen van de Stanford University, de University of Connecticut en de University of Bristol, met het speeksel van de medicinale bloedzuiger. Daarin wordt gesteld dat de verkregen resultaten een “gold mine of information” vertegenwoordigen. Echter, dit farmacologische onderzoek was gericht op het ontwikkelen van een medicijn tegen MS, gebaseerd op de actieve stoffen in het speeksel van de medicinale bloedzuiger. Gezien het enorme aantal werkzame stoffen in dit speeksel (zie Baskova en Hagel, www.gilazowa.nl onder “wetenschap”), lijkt het ontwikkelen van een dergelijk medicijn een zeer lange weg, als het al ooit mocht lukken. Zodat “for the time being” de direct beschikbare Hirudo Therapie voor de hand lag.

Benadering van dokter Gilazowa met de vraag: of zij voor mij iets kon doen, leidde tot een intake interview/onderzoek dat ruim twee uur in beslag nam. Uiteindelijk kreeg ik niet alleen groen licht voor behandeling maar ook (ongevraagd) een prognose voor 30 % herstel! Dit was verbazingwekkend. Behandelingen van MS, waar ook ter wereld, zijn gericht op het tegengaan van verdere verslechtering o.a. door het toedienen van “remmers”. Mijn verbazing werd nog groter toen Elvira Gilazowa, ook aan de kliniek verbonden, zei: “Moeder is altijd heel voorzichtig met het geven van prognoses”. Terwijl ik al blij zou zijn met een paar procent verbetering!

Op dat moment (juni 2014) bevond ik mij op de schaal van neurologische gradaties (NGs) van Swank en Grimsgaard (1988) in fase 2.5 à 3.5. Deze schaal loopt van 0 (relatief milde klachten) tot 6 (overleden). In fase 4 maakt de patiënt gebruik van een rolstoel. Het was voor mij dus vijf voor twaalf.

De behandeling begon op 30 juli 2014. Na twee behandelingen gebeurde er, midden in de nacht, “iets” in mijn rechtervoet. De volgende ochtend kon ik deze voet weer optillen na er meer dan een jaar mee te hebben gesleept. Op 9 oktober 2014 trad een vergelijkbare, plotselinge verbetering op. De chronische vermoeidheid, een vast symptoom van MS, was plotseling weg. Euforisch ben ik die dag 20 km gaan lopen, ondanks de vermaning van dokter Gilazowa het rustig aan te doen. Op 9 november 2014, verdween even abrupt de tremor in mijn rechterhand.

Andere verbeteringen traden geleidelijk op, zoals spreken en woordvorming. De “slur” in mijn stem is weg en ik spreek weer even snel als vroeger. Zeer verrassend was ook het herstel van mijn rug- en schouder musculatuur. De spiermassa van de rechterzijde van mijn rug was op 30 juli 2014 sterk afgenomen, zowel in dikte als in de breedte. Terwijl deze oorspronkelijk (ik ben rechtshandig en heb veel tennis gespeeld) krachtiger ontwikkeld was dan de linkerkant. Na acht behandelingen was het verschil al duidelijk minder. Daarmee hangt waarschijnlijk samen dat ik mijn rechterhand weer in mijn nek kan leggen. De kracht in mijn rechterhand is ook geleidelijk toegenomen en ik kan weer een handtekening zetten. Niet onbelangrijk voor een jurist.

Nu, 20 november 2014, na 13 behandelingen, heeft dokter Gilazowa haar prognose: 30 % herstel, al méér dan waar gemaakt. Van de zeven duidelijk te onderscheiden handicaps die ik op 30 juli had, zijn er inmiddels vijf verdwenen. Door het feit dat de verbeteringen in mijn conditie op twee manieren, abrupt en geleidelijk, hebben plaats gevonden, is moeilijk aan te geven in welke fase op de schaal van Swank en Grimsgaard ik mij nu bevind. Medicinale bloedzuigers stellen hun eigen prioriteiten en zijn niet gebonden aan schema’s door mensen gemaakt! Er zijn nog wensen over, zoals herstel van mijn evenwichtsgevoel dat het lopen beïnvloedt.

Hoe het verder gaat is niet te voorspellen, ook al omdat dit een “case study” is. Er zijn van behandeling van MS met Hirudo Therapie geen precedenten. De behandeling wordt vanzelfsprekend voortgezet. Van dit verslag komt te zijner tijd een update.
Maar het allerbelangrijkste voor een MS patiënt is al bereikt: Ik heb weer vertrouwen in de toekomst.

Herman Boddeke

Note administrator: mocht u er behoefte aan hebben om met Herman Boddeke in contact te komen voor meer informatie, mail dan naar gilazowa@gmail.com voor zijn telefoonnummer.

 

Multiple Sclerosis and Hirudo Therapy

My name is Herman Boddeke and I am 46 year old. In the autumn of 2012 I got the diagnosis Multiple Sclerosis R.R.     A period of great uncertainty followed, with a number of exacerbations affecting in particular my right leg and foot. In January 2014 a serious attack took place, mainly damaging my right arm and hand. After that attack I got a cure of Prednison. With the diet of Swank/ Jellinek , lots of Vitamin D (fish oil capsules) and Ca /Mg tablets as prescribed by Jellinek, I tried to stop further deterioration of my condition.

My father , biologist-parasitologist, had studied the biological basis of Hirudo Therapy. His conclusion: a shallow fresh water lake containing Medical leeches can be considered a natural policlinic for mammals (wild and domestic) seeking medical treatment. Hirudo Therapy, applied on humans and domestic animals, is a scientifically organized derative of this. The question occurred whether Hirudo Therapy could be beneficial in my case as well.

Hirudo Therapy has more than proven its usefulness in a remarkable wide range of medical complaints, from neurogical affections like migraine, to purely physical damage like sport injuries. Could Hirudo Therapy then not be effective in treating MS, being a neurological disease with serious physical consequences ?

This idea was supported by two articles on Internet. A very positive, general article about Hirudo Therapy in the Yale Journal of Medicine and Law,( an undergraduate publication) August 8, 2011, and an article “Leeches offer MS hope” in the (British) Telegraph of February 18, 2008. This article was based on a publication in Nature (451,1076-1081, 2008) by scientists of the Stanford University and the Universities of Connecticut and Bristol, who did experiments on mice , claiming to start tests on patients “next year or so”. As stated in this article, these experiments yielded a gold mine of information. This research was focused on Hirudin a blood thinning agent occurring in the saliva of Medical leeches. However, in this saliva also a dazzling amount of other peptid compounds (> 100) occur, which most likely have healing qualities, alone or in combination. (Baskova, I. P. et al, Biochemistry (Moscow), 69, 770-775 (2004), see also Hagel www.gilazowa.nl. ( in Dutch) under “wetenschap” (=science).

During an Expert Consultation on Hirudo Therapy (The Hague, 22 June 2014), professor Izolda Baskova (Lomonosow State University, Moscow),working also on developing drugs based on Medical leeches and fully aware of the complexity of their saliva, declared that “producing a drug based on the saliva of the Medical leech should perhaps take another 100 years but, if successful, the whole world could be cured !” On basis of all this, “for the time being”, to rely on the directly available Hirudo Therapy, was for me the first choice to proceed.

Addressing drs. Guiliazowa, lead to an intake interview/examination of more than 2 hours. I not only got green light for treatment but was also given (unasked) a prognosis for 30% improvement of my condition. This amazed me. Treatment of MS, all over the world, is mainly aimed at stopping further deterioration. My amazement became even greater when Elvira Guiliazowa, also connected to the clinic, said: Mother is always very cautious when giving a prognosis !

At that moment (June 2014) , I was on the scale of neurological gradations (NGs) of Swank and Grimgaard (1988) in fase 2.5 à 3.5. This scale goes from 0 (relatively mild complaints) to 6 (deceased). In fase 4 the patient uses a wheel chair.

The treatment started July 30 2014. After two treatments, in the middle of the night, “something” happened in my right foot. The next morning I could lift this foot again after having dragged it for more than a year. On October 9, 2014 a comparable sudden improvement occurred. The chronic fatigue, a feared symptom of MS was suddenly gone. Euphorically I made that day a 20 km walk, in spite of the warning of drs Guiliazowa to take it easy. Also abruptly the tremor in my right hand disappeared at November 9 2014.

Other improvements occurred more gradually like speaking and the forming of words. The “slur” in my voice is gone and I speak much faster again. Very surprising was also the complete recovery of my back- and shoulder musculature. July 30 2014,the musculature of my right shoulder (I am right handed and played a lot of tennis) had been reduced greatly , as well in width as in thickness. Now, December 1st the former situation of a stronger developed right shoulder is restored. This seems to be connected with the fact that I can lay my right hand in my neck again. The strength in my right hand has increased gradually and my walking is improving steadily. Drs Guiliazowa has made her “cautious prognosis” of 30% improvement more than true ! Due to the fact that the improvements of my condition have taken place in two ways, abrupt and gradually, it is impossible to tell where I am now on the scale of Swank and Grimgaard. Medical leeches set their own priorities and do not feel committed to human schemes !

How things will proceed further, nobody can tell from this “one case study”. Of course, the treatment will continue and this report will be updated over time. But the most important thing for a MS patient has been achieved already. My faith in the future has been restored.

Herman Boddeke, December 1st, 2014